Tập hợp css tạo tiêu đề cho website.

Đối với wordpress: vào theme -> theme options -> style -> custom css và dán css vào; sau đó vào trình soạn thảo copy code cần tạo tiêu đề.

MẪU 1:

Code

Css

MẪU 2:

Code

Css

Code

Css

Code

Css