Công ty TNHH Trường Tín Thịnh.

Chuyên diệt con trùng tại Khánh Hòa.

Website: http://moixanh.com/