Direct Admin được giới thiệu là phần mềm control panel mạnh mẽ và dễ sử dụng để quản trị VPS, hosting sử dụng trên CentOS, Linux, Windows.

Để cài đặt Directadmin trên VPS/Server của những nhà cung cấp dịch vụ hosting khá đơn giản, nhưng việc triển khai cài Directadmin trên VPS của Google Cloud hoặc Amazon thì khác hẵn không giống với hướng dẫn của nhà sản xuất phần mềm.

Bước 1. Mở các port cần thiết cho VPS trên Google Cloud:

Các port cần mở bao gồm: 21,22,2222,35000:35999. Trong đó:
– Port 21 phục vụ cho FTP
– Port 22 và 35000:35999 phục vụ cho SSH login
– Port 2222 phục vụ cho trang login Directadmin

Để mở port ta Chọn Menu => VPC Network => Firewall Rule:

Sau đó nhấp chọn Create Firewall Rule:

Đầu tiên mở port 21, các bạn cần đặt tên Rule và chọn các mục tương tự như trong hình:

Sau khi điền và chọn các mục như trong hình thì chọn Create.
Tạo rule tương tự cho các port còn lại 22, 2222,35000:35999.
2. Login SSH & Cấu hình IP mạng,Firewalld service:
Đăng nhập với quyền root với Lệnh sau: sudo -s
Sau đó dừng Firewalld:
systemctl mask firewalld
systemctl stop firewalld

Bước 2. Lấy lisence trial của Directadmin

Trước tiên để lấy được license cần phải đăng kí một tài khoản trên trang chủ của Direct Admin. Link: https://www.directadmin.com/

Trên trang chủ, chọn mục Client login

Sau khi hiện ra Client area như trong hình, chọn Register để đăng kí tài khoản

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn Submit

Email thông báo đăng kí thành công:

Sau khi đăng kí thông tin, chúng ta sẽ nhận được email thông báo User ID và Password

Sau đó login lại để đăng kí license trial, thông tin bao gồm địa chỉ IP public của VPS dùng Direct Admin, hostname của VPS:

Sau khi đăng kí xong, kiểm tra lại license:

Sau khi đã có thông tin về license, ta tiến hành cài đặt Direct Admin trên ubuntu như sau:

Bước 3. Cài đặt lên CentOS:

  1. Update Cloud Server (VPS) và cài đặt các gói cần thiết.

Chú ý: Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản root, hoặc nếu đăng nhập bằng tài khoản khác thì dùng lệnh su để chuyển sang tài khoản root.

Update:

# yum -y update

Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Directadmin

*CentOS 6.x:

# yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel

*CentOS 7.x:

# yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel

# yum -y install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

2. Cài đặt Directadmin

Đăng nhập root và tải tập tin setup.sh:

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

Thay đổi quyền trên file setup.sh:

# chmod 755 setup.sh

Chạy tập lệnh cài đặt Directadmin:

# ./setup.sh

Bạn sẽ được nhắc nhập số client ID, license ID và tên máy chủ lưu trữ.